วิสัยทัศน์

 • เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน  อายุรกรรม และศัลยกรรมเพื่อประชาชนภายในปี 2568
 • พันธกิจ

  • ยกระดับระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน อายรกรรม ศัลยกรรมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการง่ายรวดเร็ว ปลอดภัย พึงพอใจ
  • พัฒนาระบบบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชน ชุมชนให้คลอบคลุมและยั่งยืน
  • พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  • สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้และศักยภาพด้านการให้บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ศัลยกรรม อายุรกรรมแก่ประชาชน
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบงานสำคัญที่มีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์

  • มีระบบที่มีศักยภาพในการบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน, ศัลยกรรม, อายุรกรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA
  • ประชาชนเข้าถึงบริการ รวดเร็ว ปลอดภัย พึงพอใจ
  • ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี
  • ชุมชนเข้มแข็ง พึงตนเองได้
  • บูรณาการดูแลผู้ป่วยและประชาชนโดยภาคีเครือข่าย
  • บุคลากรมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
  • พลิกโฉมเป็นโรงพยาบาลของประชาชน

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  • พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ศัลยกรรม อายุรกรรมตามมาตรฐาน
  • สร้างระบบการเข้าถึงบริการที่ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัยเมื่อมารับบริการและประชาชนพึงพอใจ
  • สร้างระบบการบริการสุขภาพทุกกลุ่มวัยตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
  • สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง
  • พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยและประชาชนอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  • สร้างบุคลากรให้มีองค์ความรู้และศักยภาพเพื่อรองรับการให้บริการด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ศัลยกรรม อายุรกรรมแก่ประชาชน
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

  กลยุทธ์

  • พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
  • พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยกระดับความรู้รอบด้านสุขภาพ
  • ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัยและลดอัตราตายโรคสำคัญ
  • ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล
  • ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
  • พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น
  • นำมาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพทั่งทั้งองค์กร
  • พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

  ค่านิยมองค์กร (Core Values) : NCH

  • N = Newly     แบบใหม่ สมัยใหม่ ปรับตัวทันกับโลกที่เปลี่ยนไป
  • C = Care        ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย/ญาติและชุมชน
  • H = Happy hospital   โรงพยาบาลแห่งความสุข

  เข็มมุ่ง (Key Focus Area)

  • Smart Hospital

  ความเชี่ยวชาญขององค์กร ปี 2567

  • เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม