วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2565

พันธกิจ

  • ให้บริการด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
  • พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  • ให้บริการ 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้รับบริการและชุมชน
  • ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • การให้บริการด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
  • การสร้างระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
  • การให้บริการผู้ป่วยและชุมชน
  • การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน