วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิที่เป็นเลิศด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน  อายุรกรรม และศัลยกรรมเพื่อประชาชนภายในปี 2568

พันธกิจ

 • ให้บริการด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
 • พัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 • ให้บริการ 4 มิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่ผู้รับบริการและชุมชน
 • ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การให้บริการด้านอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
 • การสร้างระบบเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 • การให้บริการผู้ป่วยและชุมชน
 • การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน

ค่านิยมองค์กร (Core Values) : NCH

 • N = Newly     แบบใหม่ สมัยใหม่ ปรับตัวทันกับโลกที่เปลี่ยนไป
 • C = Care        ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย/ญาติและชุมชน
 • H = Happy hospital   โรงพยาบาลแห่งความสุข

เข็มมุ่ง (Key Focus Area)

 • พัฒนาระบบบริการและระบบคุณภาพ
 • 2P Safety hospital (ผู้ป่วยและบุคลากรปลอดภัย)
 • Smart Hospital