สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.01)

ปี 2562

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562

ปี2563

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563

2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

3. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

4. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563

5. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

7. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563